Knihkupectví TYCHO

Knihy TYCHO

Knihkupectví TYCHO Olomouc

Knihkupectví Olomouc

Knihy Olomouc

Knihkupectví TYCHO

[Knihkupectví TYCHO]

Smluvní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení (účel stránek)

Provozovatelem těchto stránek je společnost Knihkupectví TYCHO s.r.o., Olomouc - Lazce, Dobrovského 239/26, PSČ 779 00, IČ: 04610776, DIČ CZ04610776, zapsaná u Krajského soudu Ostrava v oddíle C, vložce 64399 (dále jen "prodávající"). Předmětem těchto internetových stránek je představit zákazníkům nabídku dostupného zboží.

2. Objednávka

Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem v sekci Váš nákupní košík a odeslaná provozovateli stránek. Bezodkladně po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován e-mailem s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení poptávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

3. Koupě zboží

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

4. Dodací a platební podmínky

a) Poštou na dobírku
Tato zásilka bude zaslána poštou na dobírku za podmínek uvedených v sekci nákupní košík, platba je v tomto případě realizována v hotovosti prostředníctvím České pošty při převzetí zásilky.

b) Poštou s platbou na účet
Tato zásilka bude zaslána poštou zapodmínek uvedených v sekci nákupní košík, platba je v tomto případě realizována převodem na účet.

5. Záruční podmínky

Na zboží se vztahuje záruka v trvání 2 let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen "OZ"). Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 OZ. Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy: - mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu, - opotřebeného zboží.

6. Reklamační podmínky

Reklamace dodaného zboží, jakož i všechny nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, se uplatňují výhradně u dodavatele zboží buď písemnou formou (včetně e-mailové zprávy) nebo telefonicky na těchto kontaktech:

e-mail: knihytycho@knihytycho.cz
telefon: +420 585 225 095

6.1 Vyzvednutí zásilky V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady zboží nejzpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu kopii balíkové či dobírkové stvrzenky nebo kopii dodané faktury. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených OZ, a to na náklady prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků získané v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.

8. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek.

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.